świadczenie po wypadku

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dotyczy absolutnie wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w naszym kraju. Przy każdej kontroli drogowej sprawdza się jego ważność, podobnie jak posiadanie prawa jazdy. Jego posiadanie zabezpiecza poszkodowanych w razie poniesienia szkody w wypadku samochodowym lub w wyniku kolizji. W przypadku powstania obrażeń uniemożliwiających uczestnikom wypadku czasowe lub stałe wykonywanie obowiązków zawodowych lub podjęcie nowej pracy, mogą się oni ubiegać o rentę z OC sprawcy. W jaki sposób ubiegać się o takie świadczenie i jakie warunki należy spełnić?

Czy mogę liczyć na rentę po wypadku?

Obowiązek wypłaty renty przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie wynika z samego faktu zaistnienia wypadku drogowego. Ekspert towarzystwa sprawdza wszystkie okoliczności zdarzenia, ocenia rozmiar powstałej szkody i analizuje konsekwencje dla sytuacji finansowej osoby poszkodowanej. Bardzo ważny jest fakt odpowiedzialności poszkodowanego za wypadek, jeśli przyczynił się on bezpośrednio do zdarzenia – wypłata renty z OC może być kłopotliwa, chyba że poszkodowany ma ważną polisę na życie. Musi zatem być spełniony podstawowy warunek – utrata częściowej lub całkowitej zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Rozmiar renty zwykle stanowi przynajmniej część dochodów, które mógłby osiągnąć poszkodowany w czasie, gdy jest niezdolny do pracy. Oczywiście, potrzeby poszkodowanego mogą rosnąć w związku z koniecznością zmiany leczenia na bardziej specjalistyczne lub gdy konieczne jest leczenie za granicą czy korzystanie z zabiegów leczniczych i kosztownej rehabilitacji.

Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany poniósł śmierć na miejscu lub w szpitalu, o przyznanie renty może ubiegać się jego rodzina lub osoba, będąca dotychczas na jego utrzymaniu. Zasady jej przyznawania oraz określenia jej wysokości definiuje Kodeks Cywilny, a wszelkie spory w tej kwestii mogą być roztrząsane w sądzie.

Czym jest kapitalizacja renty powypadkowej?

Kapitalizacja renty ma formę jednorazowej wypłaty odszkodowania w celu pomocy poszkodowanemu w powrocie do życia zawodowego. Jeśli poszkodowany w wyniku wypadku zostaje inwalidą, ale nadal może wykonywać pracę zarobkową, wówczas takie odszkodowanie ma na celu wsparcie takiego powrotu. Renta ta najczęściej pokrywa koszt przekwalifikowania się w celu podjęcia nowej pracy i dotyczy głównie kursów zawodowych i szkoleń. Zdarza się, że poszkodowany przeznacza kwotę odszkodowania na cele inwestycyjne, na przykład na zakup nieruchomości z zamiarem jej wynajmu i pozyskiwania w ten sposób środków do życia, lub na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Taka pomoc to z pewnością duży zastrzyk gotówki i możliwość rozpoczęcia nowego życia zawodowego.

Ubieganie się o rentę i jej wysokość

O rentę ubiegać się mogą w pierwszej kolejności osoby, względem których obowiązek utrzymania i zapewnienia opieki ciąży w sposób naturalny. Osobami takimi mogą być dzieci będące na utrzymaniu poszkodowanego, a w przypadku braku potomstwa – małżonek, rodzice lub rodzeństwo. Ze względu na ograniczenia zdrowotne, nie mogą oni wykonywać pracy zarobkowej i muszą korzystać z pomocy w postaci renty. Może ją otrzymać również żona lub konkubina, która nie ma możliwości zatrudnienia ze względu na obowiązek wychowywania dzieci. Przypadki osób poszkodowanych są różne, inne są też okoliczności zdarzeń, w wyniku których utracili oni możliwość wykonywania pracy lub zginęli, dlatego różne są sposoby ustalania wysokości renty. Przyjmuje się jednak pewną regułę, że wysokość wypłacanej kwoty nie może być niższa niż zarobki poszkodowanego przed wypadkiem, a także niższa niż zarobki, które poszkodowany mógłby uzyskać gdyby nie zaistniałe zdarzenie.